New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2009) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08- odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10- odl. US; v nadaljevanju ZLS) je Občinski svet Občine Podlehnik na svoji 7. redni seji, dne 28. 11. 2011, sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ

 

 

I.

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč znaša 0,00326 EUR.

 

 

II.

 

 

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2012.

 

 

Številka: 030-1/2011

 

 

Datum: 28. november 2011

 

 

Občina Podlehnik

 

 

Župan Marko MAUČIČ