New Page 2

Ob-1930/13

 

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12) Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško objavlja

javni razpis

sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode

I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci­ranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Krško.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev

Splošni pogoji kandidiranja:

1. Upravičenci po tem razpisu so:

– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individual­nih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini Krško,

– društva s sedežem v Občini Krško, ki predložijo Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.

2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega pri­ključka:

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla­gi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,

– pogoji za individualni hišni priključek morajo biti skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za iz­vedbo priključitve, ki so navedeni v Priloga 1,

– pri izgradnji in izračunu je potrebno upošteva­ti najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko omrežje,

– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija, ima­jo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom skrajni rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je izvajalec gospodarske javne službe v občini obvestil potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno kanalizacijo.

3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla­gi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziro­ma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 5. člen Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10),

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komu­nalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. čle­na o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju od­padne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10),

– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, ra­zen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kana­lizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 73/12) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo,

– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12) se malih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informa­cije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pri­dobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško ali na Občini Krško, Oddelek za gospo­darsko infrastrukturo.

4. Deleži sofinanciranja

Na podlagi Uredbe o območjih omejene rabe pro­stora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06) so določena naslednja merila:

– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95 % upravi­čenih stroškov investicije;

– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti: KS Le­skovec, KS Krško polje, KS Dolenja vas) do 82 % upra­vičenih stroškov investicije;

– ostali v območju Občine Krško do 70 % upraviče­nih stroškov investicije.

III. Višina sredstev

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kr­ško za leto 2013, pod proračunsko postavko 4055 – ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 in 4120, v višini 90.000,00 EUR.

Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so namenjena za:

– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov v okvirni višini 45.000,00 EUR in

– sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni vi­šini 45.000,00 EUR.

Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te toč­ke se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev v proračunu.

IV. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2011 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami raču­nov.

Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s po­trdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na pod­lagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV.

Upravičeni stroški za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbe­nim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega od­stavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje:

– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …) – maksi­malna višina upravičenih materialnih stroškov je nave­dena v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih mate­rialnih stroškov,

– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna dela, zemeljska dela – maks. 12,00 EUR z DDV na tekoči meter).

Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obsto­ječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim do­voljenjem je:

– nakup in montaža male čistilne naprave.

V primeru, da je skupni znesek računov za doba­vljeno opremo in opravljeno delo nižji od zneskov, ki so navedeni v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov, se upošteva znesek po računu.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.

V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpi­sna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.cptkrsko.si) pod rubriko aktualni javni razpisi ter na sple­tni strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni razpisi.

VI. Rok in način prijave

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.

Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu avgu­stu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati odda­jo vloge prvi delovni dan v mesecu aprilu in do prvega delovnega ponedeljka v mesecu maju. Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Raz­pis sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in ma­lih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

VII. Postopek obravnave vlog

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna ko­misija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo do­polnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev.

Vse prejete vloge se bodo obravnavale po časov­nem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispe­lih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sred­stev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma. V prime­ru, da bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale glede na datum izdane izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključi­tvi. V primeru, da bo več vlog z istim datumom izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi, se bodo te vlo­ge obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripra­vila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od prejetja zahtevka.

Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je prijavitelj že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

VIII. Nadzor in sankcije

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred­stev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nad­zor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad ka­nalskim priključkom in revizijskim jaškom pa izvaja pred­stavnik bodočega upravljavca Kostak d.d.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne­va nakazila dalje.

Občina Krško