New Page 1

 

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 37/07) je Občinski svet Občine Gorje na 26. redni seji dne 10. junija 2010 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorje

 

 

1. člen

 

 

Ta sklep določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti (volitve za člana občinskega sveta) in delno povračilo stroškov volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti (volitve za župana).

 

 

2. člen

 

 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni le tisti organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti.

 

 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.

 

 

3. člen

 

 

Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 € na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.

 

 

4. člen

 

 

Stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 € na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.

 

 

Kolikor pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 € na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti in upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

 

 

5. člen

 

 

Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti in stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.

 

 

6. člen

 

 

Organizatorju volilne kampanje v predstavniški organ lokalne skupnosti in organizatorji volilne kampanje za volitve individualnega voljenega organa lokalne skupnosti, ki je upravičen do delnega povračila volilnih stroškov, se mu na njegovo zahtevo iz občinskega proračuna Občine Gorje povrnejo stroški v roku 30 dni po predložitvi poročila predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču.

 

 

7. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 039-5/2010-7

Župan Občine Gorje

 

 

Gorje, dne 10. junija 2010

Peter Torkar l.r.