New Page 2

Na podlagi 16. in 59. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 16. redni seji dne 31. 7. 2008 sprejel

O D L O K

o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

1. člen

Prvi odstavek 1. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača – uradno prečiščeno besedilo se popravi tako, da se namesto »na območju Občine Sežana« pravilno zapiše »na območju Občine Divača«.

2. člen

Drugi odstavek 12. člena se popravi tako, da se glasi:

»Na gradbeni parceli mora biti za vsako stanovanjsko enoto predvideno ustrezno število parkirnih prostorov, in sicer 2 parkirna prostora na stanovanjsko enoto in najmanj dva parkirna prostora na stanovanjsko hišo.«

3. člen

Črta se prvi odstavek 13. člena.

4. člen

Besedilo prvega odstavka 15. člena se črta v celoti in nadomesti s sledečim besedilom:

»Stanovanjske stavbe so pritlične, enonadstropne ali enonadstropne z mansardo, podkletene ali delno vkopane. Reliefnim danostim se lahko prilagajajo z medetažnim zamikanjem. Njihova velikost se mora prilagajati vertikalnim in horizontalnim gabaritom zazidave v obravnavanem naselju ter režimom tipologije, v katero sodi obravnavano območje.«

Besedna zveza »mora biti« v tretjem odstavku 15. člena se nadomesti z izrazom »je praviloma«.

5. člen

15.a člen se črta v celoti.

6. člen

Prvi odstavek 16. člena se dopolni tako da se namesto »dograjujejo, nadgrajujejo, rekonstruirajo in prenavljajo se lahko vse vrste stavb« zapiše »dograjuje, nadgrajuje, rekonstruira, prenavlja in spreminja namembnost se lahko vsem vrstam stavb«.

V drugem odstavku 16. člena se besedilo »dograditev in prenavljanje objektov« nadomesti z besedilom »dograditev, spremembe namembnosti in prenavljanje objektov«.

7. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 0032-0004/2008-01

Divača, dne 31. julija 2008

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.