New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06, 26/09 in 41/10) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 11. redni seji, dne 21. 6. 2012, na predlog župana sprejel naslednji:

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo nepremičnine:

- parc. št. 823/2 k.o. 416 Nova vas  pri Markovcih,  cesta v izmeri 3194 m²

- parc. št. 825/4 k.o. 416 Nova vas  pri Markovcih,  pot v izmeri 216 m²

II.

Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last Občine Markovci, pri katerih se zaznamuje grajeno javno dobro.

III.

Ta sklep začne veljati z naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po uveljavitvi tega sklepa izda občinska uprava Občine Markovci po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Markovci, ki se pošlje Okrajnemu sodišču na Ptuju.

Številka: 478-0028/2012

Datum:  21. 6. 2012

 

 

Občina Markovci

 

Župan Milan Gabrovec, prof.