Na podlagi 3., 25 in 241. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 73/97, 87/97 in 73/9831/00 in 24/01) in 16.člena Statuta občine Rače – Fram (MUV 12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače - Fram na svoji 5. redni seji, dne 28.4.2003 sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O JAVNEM REDU IN MIRU
 
1.člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja Odlok o javnem redu in miru, sprejet na 29. Redni seji občinskega sveta dne 28.11.1997 in objavljen v MUV št. 30/97.
2.člen
Doda se novi, 3a člen, ki glasi:
 
V času od 22.00 ure do 06.00 ure zjutraj je prepovedano gibanje in zadrževanje na območju osnovnih šol in vrtcev v občini.
3.člen
V 12.členu tega odloka se doda drugi odstavek, ki glasi:
 
Nadzor nad izvajanjem določb iz 3a člena izvaja Policija .
4.člen
Ta spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku,  pričnejo pa veljati 8. dan po objavi.
 
Številka: 062-02/5-2003- 42
Datum: 5.5.2003
ŽUPAN
Branko Ledinek, l.r.