New Page 1

Župan Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, izdajam na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08 in 79/09) in 8. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2007)  naslednji

 

S K L E P

o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2010

1. člen

Vrednost točke za obračun občinskih taks se zviša za stopnjo inflacije v letu 2009, to je za 1,8%, tako da v letu 2010 znaša 0,3118 EUR.

2. člen

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 007-01/2007-04

Datum: 27.01.2010

Občina Cerklje na Gorenjskem  

Župan

Franc Čebulj