Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 in Uradni list RS, št. 15/99), 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) ter odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00, 93/01) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 28. 3. 2002 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Markovci
 
 
1. člen
 
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00 in 93/01) se peti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
 
 
»Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, zunanji pridobitni prostori storitvenih in proizvodnih dejavnosti, igrišča in športni objekti s pridobitno dejavnostjo, površine izkoriščanja rudnin (gramoznice, peskokopi in glinokopi), grajena vodna zajetja za pridobivanje električne in toplotne energije, površine za obratovanje bencinskih servisov, piščančje farme, farme govedi in druge podobne farme, pri čemer šteje za farmo objekt velikosti nad 600 m2 tlorisne površine, ter druge površine, namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
 
2. člen
 
V 7. členu se v točki C) beseda kmetij nadomesti z besedo farm, točka F) se spremeni tako, da se glasi: na stavbna zemljišča za poslovne namene ostalih dejavnosti (proizvodnja električne in toplotne energije, grajena vodna zajetja in odtočni kanal za pridobivanje električne energije in podobne dejavnosti).
 
3. člen
 
V 9. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
 
 
Proizvodnja električne in toplotne energije.
 
 
5. točka se črta, 6. točka se spremeni tako da se glasi:
 
 
grajena vodna zajetja in odtočni kanal za pridobivanje električne energije. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
 
 
V šestem odstavku 9. člena se črta številka 5, številki 3 in 6 se ustrezno preštevilčita.
 
4. člen
 
Tretji in četrti odstavek 10. člena se črtata.
 
5. člen
 
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 2002.
 
 

Št. 015-04-6/99
Markovci, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.