New Page 2

 

 

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 14. seji dne 29. 3. 2000 sprejel

 

 

S T A T U T A R N I  S K L E P

 

 

o dopolnitvi 53. člena statuta Mestne občine Kranj

 

 

I

 

 

V statutu Mestne občine Kranj se v 53. členu doda novi peti in šesti odstavek:

 

 

“Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v Svet mestne občine Kranj.

 

 

Svetom krajevnih skupnosti, ki so bili izvoljeni leta 1996, se podaljša mandat do izteka mandata Sveta mestne občine Kranj, izvoljenega za obdboje 1998–2002".

 

 

II

 

 

Ta statutarni sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

 

 

 

Št. 01301-02/95-17/252/00

Kranj, dne 29. marca 2000.

Župan

Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.