New Page 1

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) je Občinski svet občine Hajdina na svoji 7. redni seji, dne 27. 9. 2023 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU NADOMESTNE ČLANICE V ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

 

1. člen

V Odbor za negospodarske dejavnosti se imenuje nadomestna članica Melanija Vegelj.

 

2. člen

Mandatna doba imenovane v Odbor za negospodarske dejavnosti traja do izteka mandata sveta v sedanji sestavi.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-2/2022-2

Datum: 27. 9. 2023

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan