New Page 1

 

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradne objave PN, št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96), je Občinski svet občine Komen na seji dne 23. 12. 1997 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o začasnem financiranju javne porabe Občine Komen za leto 1998

 

 

1

 

 

Do sprejetja proračuna Občine Komen za leto 1998 se financira zakonsko določene obveznosti do porabnikov proračunskih sredstev na osnovi proračuna občine za leto 1997.

 

 

2

 

 

V obdobju začasnega financiranja lahko mesečna finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev dosega največ eno dvanajstino sredstev, ki so bila za te namene razporejena v proračunu Občine Komen za leto 1997.

 

 

3

 

 

Prihodki in njihova razporeditev po tem sklepu so sestavni del proračuna Občine Komen za leto 1998.

 

 

4

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se vključno od 1. januarja 1998 dalje.

 

 

Št. 24-02-241/97

 

 

Komen, dne 23. decembra 1997.

 

 

Predsednik

    Občinskega sveta

    občine Komen

    Ivan Žvokelj l. r.