New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   900-0096/2006-41/04

Datum:     29.06.2006

 

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) sklicujem 37. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 12.07.2006 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

 

1.      Potrditev zapisnika 36. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.06.2006 in Poročilo  o  izvršitvi sklepov (gradivo)

2.      Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.      Imenovanje Komisije za pridobitev dvorane s pokritim drsališčem v Kranju

4.      Premoženjska zadeva: Nogometno društvo Triglav 2000 Kranj (gradivo)

5.      Kadrovska zadeva: Soglasje kandidatu za mesto direktorja Zavoda za turizem Kranj

 

 

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

 

                                                                                              Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

                                                                                                               Ž U P A N

 

PRILOGE:

- Gradivo


 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   0900-0096/2006-41/04

Datum:     05.07.2006

 

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 37. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi Vam pošiljam dodatno gradivo za 37. sejo Sveta Mestne občine Kranj, katera je bila sklicana z vabilom dne 29.06.2006.

 

Obenem vas obveščam, da na dnevni red uvrščam novo 6. točko: Premoženjska zadeva: Soglasje k neodplačnemu prenosu nepremičnin v lasti Republike Slovenije – Ministrstvo za šolstvo in šport na Mestno občino Kranj. (gradivo)

 

Lepo pozdravljeni!

 

 

 

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

ŽUPAN

 

 PRILOGE:

- Gradivo