Na podlagi 22. in 23. člena Zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 24. člena Statuta občine Rače – Fram (MUV, 11/95) je Občinski svet občine Rače – Fram na 37. redni seji, dne 20.11.1998, sprejel
 
ODLOK
 
 
o turistični taksi v Občini Rače – Fram
 
 
  1. člen
 
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Rače – Fram, način poročanja in nadzor.
 
  1. člen
 
Turistična taksa se določa v točkah v skladu z zakonom o pospeševanju turizma.
 
 
Višina turistične takse je določena ob upoštevnju vrste turističnih gostinskih obratov v občini, obsega ugodnosti in storitev, ki se jih brezplačno nudi turistom.
 
  1. člen
 
Za območje Občine Rače – Fram se določi turistična taksa v višini 8 točk.
 
 
Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
 
 
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.
 
  1. člen
 
Pravne osebe, podjetniki, podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo goste na prenočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne, fizične osebe in društva) so dolžne predložiti davčnemu organu in upravi Občine Rače – Fram mesečno poročilo o plačani turistični taksi do 25. v mesecu za pretekli mesec.
 
 
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, društva, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev gostov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse ter mesec, na katerega se poročilo nanaša.
 
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne in fizične osebe ter društva posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
 
  1. člen
 
Poleg organov, ki jih za nadzor v 28. členu določa Zakon o pospeševanju turizma, opravlja nadzor v skladu s svojimi pooblastili tudi pristojen organ občinske uprave. Nadzor se opravi na podlagi oddanega poročila o plačani turistični taksi. Pravna ali fizična oseba, društvo so dolžni izvajalcem nadzora ob zahtevi predložiti knjige na vpogled.
 
  1. člen
 
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja Zakon o pospeševanju turizma.
 
  1. člen
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Štev.: 062/02-37/98
 
 
Datum: 20.11.1998
 
 
Predsednik
 
 
Občinskega sveta občine Rače – Fram
 
 
Zdravko JELŠEK