New Page 2

Na podlagi 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 82/99, 105/01 in 33/03) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 18. redni seji dne 12. 11. 2008 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

I.

S tem sklepom se določa vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Benedikt za leto 2009, ki znaša 0,000232 EUR/m2.

II.

Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008 (Uradni list RS, št. 109/07).

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2009.

Št. 42202-002/2008-2

Benedikt, dne 26. novembra 2008

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l.r.