New Page 2

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popravek, 101/13, 55/15-ZFisO, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Ur. list RS, št. 94/07,  76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE) in 24. ter 67.člena Statuta Občine Veržej ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2016, 27/2017 in 62/2021 ) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 17.5.2022   sprejel

 

ODLOK

O ZAKLJUČNEM RAČUNU

OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2021

 

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Veržej za leto 2021.

 

2. člen

Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.378.683

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.272.134

70

DAVČNI PRIHODKI

1.009.169

700

Davki na dohodek in dobiček

811.482

703

Davki na premoženje

98.476

704

Domači davki na blago in storitve

99.211

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

262.965

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

185.227

711

Takse in pristojbine

1.392

712

Globe in druge denarne kazni

21.475

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714

Drugi nedavčni prihodki

54.871

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

0

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

106.549

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

106.549

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

1.221.437

40

TEKOČI ODHODKI

431.186

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

175.962

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

26.881

402

Izdatki za blago in storitve

220.498

403

Plačila domačih obresti

758

409

Rezerve

7.087

41

TEKOČI TRANSFERI

607.510

410

Subvencije

40.886

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

271.923

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

47.791

413

Drugi tekoči domači transferi

246.910

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

61.234

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

61.234

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

121.507

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

33.262

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

88.245

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

157.246

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

57.199

55

ODPLAČILA DOLGA

57.199

550

Odplačila domačega dolga

57.199

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

100.047

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-57.199

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-157.246

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

465.046

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 450-3/2022-10

Datum: 17.5.2022

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan