New Page 2

 

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (MUV, št. 6/2004, 30/2004 in 19/2007) in 6. Ter 15. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/1999, 05/2001, 10/2002) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 17. redni seji dne 18. decembra 2008 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju

 

 

1.

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lovrenc na Pohorju znaša 0,000295 € za m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

 

 

2.

 

 

Rast višine točke se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin.

 

 

3.

 

 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati z dnevom objave, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2009 dalje.

 

 

Številka: 422-0001/2008 Župan Občine Lovrenc na Pohorju

 

 

Datum: 18. december 2008

 

 

Župan Občine Lovrenc na Pohorju

 

 

Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.