New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, Spremembe in dopolnitve ZLS-O, Uradni list RS, št. 76/08 in ZLS-P Uradni list RS, št. 79/09 in 51/10), ter 18. in 69. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 41. redni seji dne 17. 11. 2010 sprejel

S K L E P

o soglasju k Statutu Krajevne skupnosti Račje Selo

1. člen

Občinski svet Občine Trebnje daje soglasje k sprejetemu Statutu Krajevne skupnosti Račje Selo, sprejetem na 28. redni seji dne 31. 8. 2010.

2. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 014-3/2010-5

Trebnje, dne 17. novembra 2010

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.