New Page 1

Na podlagi 5. in 26. člena Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 73/19) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/19 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 12. seji dne 18. 12. 2019 sprejel

 

O D R E D B O 

o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce 

 

1. člen

 

S to odredbo se določi:

– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina,

– območja con na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK),

– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa na območju MOK,

– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom na območju MOK,

– in parkirna območja znotraj posameznih con.

 

2. člen 

 

Območja con 1, 2 in 3 so posamezna območja znotraj MOK, ki jih oklepajo ulice in ceste, kot to izhaja iz grafičnega prikaza, ki je priloga 1 in sestavni del te odredbe.

 

3. člen 

 

(1) V območju cone 1 so določena naslednja območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa, območja za pešce z omejenim lokalnim prometom in območja brez posebnih določil za omejevanje prometa z oznako parkirnega območja:

CONA 1

območje

režim omejitve prometa

oznaka parkirnega območja

Gregorčičeva ulica 

od hiš. št. Gregorčičeva ulica 6 do Maistrovega trga

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Na skali

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Kokrški breg

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Koroška cesta 

hiš. št. 1 in 2

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Jahačev prehod

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Reginčeva ulica

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Tomšičeva ulica 

od Reginčeve ulice do Škrlovec

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Jenkova ulica

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Pot na kolodvor

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Škrlovec

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Tavčarjeva ulica 

od Maistrovega trga do Poštne ulice

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Poštna ulica 

od Tavčarjeve ulice do Župančičeve ulice

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Tomšičeva ulica 

od Škrlovca do Cankarjeve ulice

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Cankarjeva ulica

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Trubarjev trg

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Vodopivčeva ulica 

hiš. št. 1

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Glavni trg 

od Cankarjeve ulice do hiš. št. Glavni trg 4 (od Mestne hiše)

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Tavčarjeva ulica 

od Poštne ulice do Cankarjeve ulice

dovoljen omejen lokalni promet

C1O

Maistrov trg

popolna prepoved motornega prometa

C1P

Prešernova ulica

popolna prepoved motornega prometa

C1P

Glavni trg 

od Prešernove ulice do hiš. št. Glavni trg 4 (do Mestne hiše)

popolna prepoved motornega prometa

C1P

Poštna ulica 

od Glavnega trga do Tavčarjeve ulice

popolna prepoved motornega prometa

C1P

Slovenski trg

brez posebnih določil za omejevanje prometa

C1S

Gregorčičeva ulica 

od Stritarjeve ulice do hiš. št. Gregorčičeva ulica 6A

brez posebnih določil za omejevanje prometa

C1S

(2) S parkirno dovolilnico za stanovalce cone 1, je dovoljeno parkiranje v vseh parkirnih območjih cone 1 (C1O), kjer so označena parkirna mesta, razen v parkirnem območju C1S in C1P.

(3) Območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa, območja za pešce z omejenim lokalnim prometom in območja brez posebnih določil za omejevanje prometa v območju cone 1 so razvidna iz grafičnega prikaza, ki je priloga 1 in sestavni del te odredbe.

(4) Parkirna območja v območju cone 1 iz prvega odstavka tega člena so razvidna iz grafičnega prikaza, ki je priloga 1 in sestavni del te odredbe.

 

4. člen 

 

Župan s sklepom, ki se objavi na spletni strani MOK, določi parkirna območja znotraj cone 2 in 3 (podcone), po predhodnem posvetovanju s krajevnimi skupnostmi, kjer se posamezna parkirna območja nahajajo. Sestavni del sklepa je grafični prikaz parkirnih območij podcon v parkirnih conah 2 in 3.

 

5. člen 

 

Z dnem začetka uporabe te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin (Uradni list RS, št. 29/17, 42/17 in 24/19).

 

6. člen 

 

Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-6/2019-3-(46/27)

Kranj, dne 18. decembra 2019

 

Župan 

Mestne občine Kranj 

Matjaž Rakovec