KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

1. Osnovni podatki o katalogu

na vrh

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

na vrh

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov:

Kolodvorska ulica 10

Pošta:

2310 Slovenska Bistrica

Telefon:

02 843 28 00

 

02 843 28 10 župan

 

02 843 28 10 direktor občinske uprave

 

02 843 28 20 oddelek za družbene dejavnosti

 

02 843 28 30 oddelek za okolje in prostor

 

02 843 28 04 oddelek za gospodarstvo

 

02 843 12 86 referat za zaščito in reševanje

Fax:

02 818 11 41

E-pošta:

obcina@slov-bistrica.si

Župan:

dr. Ivan Žagar

Odgovorna uradna oseba:

dr. Ivan Žagar, župan

Datum prve objave kataloga:

28.10.2005

Datum zadnje spremembe kataloga:

23.07.2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.slovenska-bistrica.si

Druge oblike kataloga:

-

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/  
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja:

povezava

 

na vrh

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

Delovno področje občine:

pristojnosti slovenskih občin

Organi občine:

Župan Občine Slovenska Bistrica

  Občinski svet Občine Slovenska Bistrica
  Nadzorni odbor Občine Slovenska Bistrica
  Občinska uprava Občine Slovenska Bistrica
  Občinska volilna komisija Občine Slovenska Bistrica

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

povezava

Organigram:

povezava

 

2.b Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine

Javni zavodi:

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
Veliko Tinje, 2316 Zgornja Ložnica
  Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Zidanškova ulica 1A, 2310 Slovenska Bistrica
  Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica
  Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica
  Lekarna Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica
  Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica
  Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
Laporje 31, 2310 Slovenska Bistrica
  Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica
  Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 20, 2310 Slovenska Bistrica
  Osnovna šola Šmartno na Pohorju
Šmartno na Pohorju 24A, 2315 Šmartno na Pohorju
  Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko
  Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica
  Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica
  Javni zavod za šport Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 35, 2310 Slovenska Bistrica
  Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
  Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica
Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica
  2. Osnovna šola Slovenska Bistrica
Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica
  Glasbena šola Slovenska Bistrica
Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

 

2.c Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Branko Žnidar, direktor občinske uprave
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
tel: 02 843 28 10, e-pošta:
branko.znidar@slov-bistrica.si

 

Janja Tkavc Smogavec, vodja oddelka za splošne in pravne zadeve

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
tel: 02 843 28 16, e-pošta:
janja.smogavec@slov-bistrica.si

 

Irena Jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
tel: 02 843 28 42, e-pošta:
irena.jereb@slov-bistrica.si

 

Janja Mlaker, vodja oddelka za okolje in prostor

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

tel: 02 843 28 21, e-pošta: janja.mlaker@slov-bistrica.si

 

Mojca Teran, vodja odelka za finance

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

tel: 02 843 28 01, e-pošta: mojca.teran@slov-bistrica.si

   
Seznam uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja: povezava 1, 2

 

2.č Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske unije z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti:

register predpisov Občine Slovenska Bistrica

Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti po letih:

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Uradno glasilo Občine Slovenska Bistrica: Uradno glasilo slovenskih občin

Predpisi EU:

povezava

 

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti:

katalog predlogov predpisov Občine Slovenska Bistrica

Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih:

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

 

2.e Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta:

povezava

Seje občinskega sveta po letih:

2018, 2019, 2020, 2021, 2022

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela občine po vsebinskih sklopih

Seznam strateških dokumentov:

povezava

Seznam programov: povezava
Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti: povezava
Seznam strategij razvoja posameznih (gospodarskih in negospodarskih) javnih služb: povezava
Strategije, programi in načrti delovanja organov občine: povezava
Stališča, mnenja in študije: povezava

 

2.g Katalog upravnih postopkov in drugih storitev občine

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:

povezava

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku: povezava
Storitve občine (vloge in obrazci): povezava
Podatki o dostopnosti občinske uprave: Uradne ure Občinske uprave Občine Slovenska Bistrica:
- ponedeljek od 8.00 do 10.00 in od 12.00 do 14.00 ure

- torek od 8.00 do 10.00
- sreda od 8.00 do 10.00 ure in od 12.00 do 16.30 ure

- četrtek: ni uradnih ur
- petek od 8.00 do 10.00 ure

 

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN3:

Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila:

povezava

Razpisi delovnih mest:

povezava

Druge objave:

povezava

 

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.

Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Kadrovska evidenca

Normativna podlaga:

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

2.

 

Ime evidence:

Evidence prekrškovnega organa

Normativna podlaga:

Zakon o občinskem redarstvu /ZORed/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

3.

 

Ime evidence:

Evidenca o upravnem postopku

Evidenca dokumentarnega gradiva

Evidenca dokumentov

Evidenca o sejnem gradivu

Evidenca sklepov

Normativna podlaga:

Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

4.

 

Ime evidence:

Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore

Normativna podlaga:

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

5.

 

Ime evidence:

Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških

Normativna podlaga:

Zakon o prekrških /ZP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

6.

 

Ime evidence:

Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občin

Centralna evidenca finančnega premoženja občine

Normativna podlaga:

Zakon o javnih financah /ZJF/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

7.

 

Ime evidence:

Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina

Normativna podlaga:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

8.

 

Ime evidence:

Evidenca o občinskih cestah in objektih

Normativna podlaga:

Zakon o cestah /ZCes-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

9.

 

Ime evidence:

Register turističnih vodnikov turističnega območja

Normativna podlaga:

Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

10.

 

Ime evidence:

Evidenca o požarih in eksplozijah ter o nastali škodi

Evidenca o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom

Evidenca o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom s katerimi razpolaga občina

Normativna podlaga:

Zakon  o varstvu pred požarom /ZVPoz/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

11.

 

Ime evidence:

Evidenca o pokojnikih, ki so pokopani na pokopališču

Kataster grobov

Evidenca najemnikov grobov

Normativna podlaga:

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

12.

 

Ime evidence:

Register občinskih stanovanj

Register upravnikov stavb in najemnih pogodb

Normativna podlaga:

Stanovanjski zakon /SZ-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

13.

 

Ime evidence:

Register o podeljenih koncesijah

Normativna podlaga:

Zakon o socialnem varstvu /ZSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

14.

 

Ime evidence:

Evidenca o zaposlenih delavcih

Evidenca o stroških dela

Evidenca o izrabi delovnega časa

Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

Normativna podlaga:

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

15.

 

Ime evidence:

Evidenca vstopov in izstopov v prostore

Zbirka osebnih podatkov (videonadzor)

Normativna podlaga:

Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

16.

 

Ime evidence:

Kataster gospodarske infrastrukture

Normativna podlaga:

Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

17.

 

Ime evidence:

Evidenca oddanih javnih naročil

Normativna podlaga:

Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

18.

 

Ime evidence:

Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji

Normativna podlaga:

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

 

2.j Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju občine:

povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

2014, 2015, 2016, 2017

 

na vrh

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

-

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 

- ustna zahteva

 

- preko telefona

 

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

 

- pisna zahteva po pošti

 

- vložitev zahteve po elektronski pošti

 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Slovenska Bistrica obcina@slov-bistrica.si

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:

-

Obrazci s področja dostopa do informacij javnega značaja:

povezava

 

na vrh

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis), skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

 

Za posredovanje informacij javnega značaja vam lahko zaračunamo le materialne stroške, kadar le-ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura, 

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,                                      

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura, 

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil, 

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura, 

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura, 

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

povezava

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

-

 

 

na vrh

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: