New Page 2

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 36. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) župan Občine Tržič izdaja

S K L E P
o imenovanju podžupanje Občine Tržič

1. člen

Za podžupanjo Občine Tržič se imenuje Ano Peharc, Za jezom 11, 4290 Tržič.

2. člen

Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno.

3. člen

Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.

4. člen

Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere jo župan pooblasti.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne z dnem objave, uporablja pa se od 20. 8. 2014 dalje.

 

Št. 1001-0003/2014(21)

Tržič, dne 20. avgusta 2014

 

Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.