New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 101/13) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 10. seji, dne 5. 11. 2015, sprejel

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 

 

1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:

»(1) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto

Naziv konta

Rebalans 2015

1

2

3

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

34.822.415

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

30.025.688

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

18.058.021

 

700 Davki na dohodek in dobiček

14.107.831

 

703 Davki na premoženje

3.343.760

 

704 Domači davki na blago in storitve

604.400

 

706 Drugi davki

2.030

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

11.967.667

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.287.314

 

711 Takse in pristojbine

11.300

 

712 Globe in druge denarne kazni

43.380

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

77.481

 

714 Drugi nedavčni prihodki

9.548.192

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

280.771

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

703

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

280.068

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

77.640

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

77.640

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

4.438.316

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.349.607

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

2.088.709

78

PREJETA SREDSTVA IZ EUROPSKE UNIJE

0

 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

35.036.857

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

8.053.639

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.616.149

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

244.690

 

402 Izdatki za blago in storitve

5.564.032

 

403 Plačila domačih obresti

275.100

 

409 Rezerve

353.668

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

13.194.545

 

410 Subvencije

824.700

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

7.437.629

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.087.692

 

413 Drugi domači transferi

3.839.525

 

414 Tekoči transferi v tujino

5.000

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

13.251.733

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

13.251.733

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)

536.940

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

147.520

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

389.420

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–214.442

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev 

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

 

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

1.522.067

 

550 Odplačila domačega dolga

1.522.067

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–1.736.510

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–1.522.067

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

214.442

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

2.056.507

« 

 

2. člen

Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2015 sta sestavni del tega odloka.

 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-208/2015-O802

Krško, dne 5. novembra 2015

 

Župan 

Občine Krško 

mag. Miran Stanko l.r.