New Page 1

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) in 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) je Občinski svet občine Komen na 9. redni seji dne 30. 9. 2003 sprejel v drugem branju

 

 

O D L O K

 

 

o uvedbi samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določa območje, obdobje in namen samoprispevka ter način zbiranja sredstev in določitev zavezancev.

 

 

2. člen

 

 

Samoprispevek v denarju se uvede na območju Vaške skupnosti Gornja Branica, ki zajema območja naselij Čehovini, Dolanci, Koboli, Kodreti, Trebižani in Večkoti za obdobje štirih let.

 

 

3. člen

 

 

Sredstva zbrana na podlagi tega odloka se bodo uporabila v skladu z Dokumentom identifikacije projekta – kulturni vaški dom v Gornji Branici – Kodreti.

 

 

4. člen

 

 

Zavezanci za samoprispevek so:

 

 

    – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Vaške skupnosti Gornja Branica,

 

 

    – fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki stavbnega zemljišča na območju Vaške skupnosti Gornja Branica pa na tem območju nimajo stalnega prebivališča in so na dan glasovanja na referendumu dopolnile starost 15 let ter so njihovo dohodki, ki so obdavčljivi po zakonu o dohodnini, v predpreteklem letu presegli 25 odstotkov povprečne letne plače tistega leta.

 

 

5. člen

 

 

Nove zavezance za samoprispevek enkrat letno ugotavlja občinska uprava na podlagi podatkov pridobljenih od upravljavcev zbirk podatkov. Lastnost zavezanca se pridobi z odmerno odločbo, ki stopi v veljavo s prvim dnem naslednjega leta od leta ugotovitve izpolnjevanja pogojev.

 

 

6. člen

 

 

Samoprispevek se bo plačeval po stopnji 1,5% od bruto dohodka zavezanca v predpreteklem letu, vendar največ od bruto dohodka v višini trikratne povprečne plače za posamezno leto.

 

 

Samoprispevek se določi za celotno obdobje, to je za obdobje štirih let z odmerno odločbo. Novim zavezancem pa za preostanek obdobja.

 

 

Višina sredstev ugotovljena in določena z odmerno odločbo za celotno obdobje se plačuje v 8 obrokih usklajenih z rastjo cen življenjskih potrebščin.

 

 

7. člen

 

 

Samoprispevek se plačuje v obrokih, in sicer 30. 6. za obdobje od 1. 1. do 30. 6. tekočega leta in 20. 12. za obdobje od 1. 7. do 31. 12. tekočega leta.

 

 

8. člen

 

 

O oprostitvi ali znižanju plačevanja samoprispevka odloča z odločbo občinska uprava na pisno zahtevo zavezanca. Zahtevi mora biti priloženo potrdilo Centra za socialno delo z ugotovitvijo, da bi plačevanje samoprispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegove družine.

 

 

9. člen

 

 

Samoprispevek odmerja in obračunava ter o oprostitvi ali znižanju odloča Občinska uprava občine Komen ali druga usposobljena oseba na podlagi pooblastila.

 

 

10. člen

 

 

Za izvedbo investicijskega programa v skladu z Dokumentom identifikacije projekta – kulturni vaški dom v Gornji Branici – Kodreti je odgovoren Vaški odbor vaške skupnosti Gornja Branica.

 

 

11. člen

 

 

Zavezanec plačuje samoprispevek na podlagi odločbe na evidenčni vplačilni račun, ki ga odpre občina v okviru proračuna Občine Komen in bo naveden v odmerni odločbi.

 

 

12. člen

 

 

Zavezancu, ki ne poravna svojih obveznosti v rokih določenih v 7. členu tega odloka in ne poda zahteve v skladu z 8. členom tega odloka, se obračuna zakonske zamudne obresti in opravi prisilna izterjava skladno z določbami zakona, ki ureja davčno izvršbo.

 

 

13. člen

 

 

Morebitni zbrani presežek sredstev samoprispevka se bo namenil skladno s sklepi Vaškega odbora vaške skupnosti Gornja Branica za javne namene na njenem območju.

 

 

14. člen

 

 

Nadzor nad porabo sredstev samoprispevka vrši Nadzorni odbor občine Komen.

 

 

15. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in velja do istega koledarskega dne leta 2007.

 

 

Št. 00603-03/03-22

 

 

Komen, dne 1. oktobra 2003.

 

 

Župan

    Občine Komen

    Uroš Slamič l. r.