Na osnovi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97) in 16. člena Statuta občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 14/99 in št. 4/01) je Občinski svet občine Hoče-Slivnica na svoji 36. redni seji , dne 17. decembra 2001, sprejel
 
O D L O K
 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče-Slivnica
 
1. člen
Spremeni in dopolni se 1. odstavek 10. člena, ki se odslej glasi:
 
 
Nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, tlorisne površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi (podzemni in nadzemni) s pripadajočimi objekti za proizvodnjo in distribucijo električne energije, tlorisne površine s pripadajočimi objekti za proizvodnjo plinastih goriv, tlorisne površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, tlorisne površine telekomunikacijskih omrežij s pripadajočimi objekti, avtoceste in hitre ceste, gramoznice in druge površine, potrebne za opravljanje podobnih poslovnih dejavnosti, se točkujejo po kriterijih za zazidana stavbna zemljišča (v skladu z 11. členom), le s to izjemo, da se ne točkuje komunalna opremljenost zemljišča po 6. členu.
 
 
Za 5. odstavkom 10. člena se doda novi odstavek, ki se glasi :
 
 
Površino avtoceste oziroma hitre ceste predstavlja celotno funkcionalno zemljišče avtoceste oziroma hitre ceste.
 
2. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen, ki se odslej glasi:
 
 
Število točk za m2 površine iz 10. člena se določi na naslednji način:
 
 
Lega
Nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, gramoznice
Avtoceste, hitre ceste, druge površine potrebne za opravljanje podobnih poslovnih dejavnosti - 10. člen
Visoko napetostni daljnovodi, magistralni plinovodi
Primarno električno omrežje, preostali plinovodi, telekom. vodi in naprave
1. območje
500
250
1000
600
2. območje
400
200
1000
600
 
3. člen
Ta odlok se uporablja od 1. 1. 2002 dalje, veljati pa prične naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan Občine Hoče-Slivnica
Anton Obreht, prof., s. r.
 
 
Številka: 03200/00018/2001-07
Datum: 17. december 2001