New Page 3

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. izredni seji dne 4. 11. 2015 sprejel

 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E   S T A T U T A 

Občine Kanal ob Soči 

 

1. 

V štirinajsti alineji 16. člena statuta se pred ter doda besedilo »in članov sveta krajevne skupnosti«.

 

2. člen 

25. členu se črta besedilo druge alineje »odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe« in ga nadomesti besedilo »odbor za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja« in se črta tretjo alinejo »odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami«.

 

3. člen 

Spremeni se prvi stavek petega odstavka 60. člena tako, da se črta besedilo: »Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nadzornem odboru« in ga nadomesti z besedilom: »Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon.«

 

4. člen 

Besedilo v tretjem odstavku 65. člena se črta, nadomesti ga besedilo: »Financiranje krajevne skupnosti ureja zakon.«

Besedilo v četrtem odstavku 65. člena se črta in ga nadomesti besedilo. »Občinski svet v svojem aktu opredeli merila za izplačilo sejnin članom sveta krajevnih skupnosti«

 

 

5. člen 

Doda se drugi stavek 86. člena s sledečo vsebino:

»Občine lahko za izvajanje javne službe podelijo skupno koncesijo.«

 

6. člen 

Spremeni se zadnja alineja drugega odstavka 84. člena tako, da se črta »–z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost zasebnega prava« in nadomesti besedilom »– na drug način, določen v skladu z zakonom.«

 

7. člen 

Z dnem uveljavitve spremembe in dopolnitve statuta Občine Kanal ob Soči preneha veljati Statut Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle, sprejet na zboru krajanov KS Anhovo - Deskle dne 20. 12. 1990.

 

8. člen 

Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kanal ob Soči začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 9000-0009/2015-8

Kanal ob Soči, dne 4. novembra 2015

 

Župan

Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.