New Page 2

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 38. člena Odloka o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 44/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 1. 6. 2022 sprejel

 

P R A V I L N I K 

o spremembah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Trebnje 

 

1. člen 

 

V Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 64/16) se v 73. členu v prvem odstavku v prvi povedi črta besedilo »in tipske kombinirane vodomere« in v drugi povedi besedilo »imeti točnost merila po normi MID in ustrezati standardu ISO 4064« nadomesti z besedilom »izpolnjevati zahteve pravilnika, ki ureja merilne instrumente, in ustrezati standardu SIST EN ISO 4064-1:2017«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Obračunski vodomeri za obračun porabljene vode uporabnikom do dimenzije DN 50 so lahko:

– enotokovni (merilni razpon R najmanj 160, stopnja zaščite IP68),

– večtokovni (merilni razpon R najmanj 160, stopnja zaščite IP68),

– volumetrični vodomeri modularne zasnove (merilni razpon R najmanj 160, stopnja zaščite IP68 ali manj, če je vgrajena številčnica z brisalcem).«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Obračunski vodomeri za obračun porabljene vode uporabnikom dimenzije DN 50 in večji so lahko:

– enotokovni (merilni razpon R najmanj 315 m stopnja zaščite IP68),

– woltman izvedbe (merilni razpon R najmanj 315, stopnja zaščite IP68).«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Vsi vodomeri morajo imeti možnost nadgradnje, ki omogoča daljinsko odčitavanje. Nadgradnja za daljinsko odčitavanje mora omogočati sprejemanje podatkov z obstoječo opremo upravljavca.«.

 

KONČNA DOLOČBA 

2. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 355-5/2022

Trebnje, dne 1. junija 2022

 

Župan 

Občine Trebnje 

Alojzij Kastelic