New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03 in 85/04) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 14. 11. 2005 sprejel

S K L E P

o ugotovitvi prenehanja funkcije članice nadzornega odbora

I.

Ugotovi se, da je Damjani Belak-Vivod, univ. dipl. ekonomistka, prenehala funkcija članice Nadzornega odbora Občine Zreče, zaradi nezdružljivosti funkcij.

II.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj.

 

Št. 032-02-03/2003

Zreče, dne 14. novembra 2005

 

Župan

Občine Zreče

Jože Košir l.r.