New Page 2

Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 58/05, 11/06, 25/11) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 3. redni seji dne 28. 1. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen

1. člen

Prvi odstavek 2. člena se spremeni, tako da se glasi:

»Pravico do izplačila enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja družina otroka, če je otrok s stalnim prebivališčem v Občini Komen državljan Republike Slovenije in imata oba starša stalno prebivališče v Občini Komen«.

2. člen

Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

»V primeru, da je družina otroka v preteklosti že prejela enkratno denarno pomoč iz proračuna Občine Komen, je upravičena do enkratne denarne pomoči za vsakega naslednjega otroka, če je v obdobju med prejšnjimi izplačili enkratne denarne pomoči in zadnjo vlogo imela neprekinjeno prijavljeno stalno prebivališče v Občini Komen«.

3. člen

Prvi odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi:

»Višina enkratne denarne pomoči znaša:

– 200,00 EUR za prvega otroka,

– 300,00 EUR za drugega otroka,

– 400,00 EUR za tretjega in vsakega naslednjega otroka.«

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-04/2015-3

Komen, dne 28. januarja 2015

 

Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.