New Page 1

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 3/01 in 2/02), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) ter Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Destrnik za obdobje 2017 – 2022 je Občinski svet Občine Destrnik na 17. redni seji dne 11. 05. 2017 sprejel

 

PRAVILNIK

O SUBVENCIONIRANJU IZGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU

OBČINE DESTRNIK

 

I.              Splošno

 

1. člen

Predmet pravilnika je subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih, dvostanovanjskih in večstanovanjskih stavb. S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter postopek za sofinanciranje MKČN za stanovanjske objekte na območju Občine Destrnik (v nadaljevanju: Občina).

Občina skladno z Operativnim planom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji in Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Destrnik kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN (individualnih in skupinskih) velikosti do 50 populacijskih enot.

Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.

 

II.             Višina sredstev

 

2. člen

(1) Višina sredstev je določena v proračunu za tekoče leto.

(2) Sredstva za nakup in vgradnjo MKČN se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.

(3) Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Sredstva se dodeljujejo do višine porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenec je upravičen do subvencije le enkrat za isti namen, torej se nanaša na eno stanovanjsko ali večstanovanjsko stavbo.

Višina subvencije za vsako MKČN je 50  %  vrednosti za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih vod iz večstanovanjskih z eno MKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba  50 % vrednosti. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti na katerem zemljišču bo MKČN zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. Pogodbeno razmerje sklenejo tudi pri gradnji skupnih kanalizacijskih priključkov. 

 

III.            Upravičenci

 

3. člen

Do subvencije so upravičene fizične osebe in  pravne osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe, v kateri imajo stalno prebivališče v Občini.

Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe se morajo nahajati na območju Občine in izven aglomeracij (izven območij, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo), ali  novogradnje na območju aglomeracij.

Do sredstev niso upravičene pravne in fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju aglomeracij, za katere mora Občina Destrnik zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo.

Seznam aglomeracij na območju Občine Destrnik je sestavni del tega pravilnika.

 

IV.           Pogoji za pridobitev subvencije

 

4. člen

Pogoji za pridobitev subvencije so naslednji:

·       da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži izven območja aglomeracij ali novogradnje v območju aglomeracij,

·       da je v objektu prijavljeno stalno prebivališče;

·       od izvajalca gospodarske javne službe izdana pozitivna ocena obratovanja;

·       MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;

·       MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN (Uradni list RS, št. 98/07 in 30 10) in Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);

·       obratovanje MKČN vlagatelj dokazuje s poročilom o opravljenih prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda;

·       lokacija objekta MKČN mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico (pravico graditi) oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;

·       veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil Zakona o graditvi objektov uporabno dovoljenje;

·       vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih mora biti razviden nakup in vgradnja MKČN, ter dokazila o plačilu računov;

·       MKČN mora imeti izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko MKČN;

·       MKČN mora imeti navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave;

·       če gre za odvajanje v vodotok, mora upravičenec pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in ime vodotoka.

Vlagatelji morajo predložiti:

·       izpolnjeno in podpisano vlogo;

·       dokazilo, da je naprava vpisana v registru MKČN, ki ga vodi komunalna služba;

·       dokazilo o nakupu in plačilu MKČN na ime vlagatelja, iz katerega mora biti razvidna cena, vrsta in tip naprave;

·       potrdilo in strokovno oceno o obratovanju MKČN, ki ju na stroške uporabnika izdela izvajalec javne službe.

 

V.            Upravičeni stroški

 

5. člen

Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:

·       nakup MKČN,

·       gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN,

·       DDV.

Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.

 

VI.           Rok in način prijave

 

6. člen

Občina za vsako leto objavi javni razpis, vlagatelj lahko vlogo odda kadarkoli v tekočem letu, vendar ne pred objavo javnega razpisa.

Občina vsako leto po sprejemu proračuna objavi javni razpis, s katerim določi postopek, roke in pogoje za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev (subvencij) po tem pravilniku.

Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija. Komisijo s sklepom imenuje župan.

 

7. člen

Komisija vloge odpira in obravnava po časovnem zaporedju prispetja, praviloma enkrat mesečno.

Sredstva se dodelujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.

Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu.

Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper navedeni sklep je možna pritožba županu občine.

Medsebojno razmerje med Občino in prejemnikom sredstev se določi s pisno pogodbo o sofinanciranju.

 

VII.          Nadzor in sankcije

 

8. člen

V primeru ugotovitve nenamenske uporabe sredstev za subvencioniranje ali ugotovitve, da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik namenskih sredstev kršil druga določila veljavne zakonodaje, je Občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

9. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-4/2017-17R-9/10

Datum: 11. 5. 2017

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan