New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje  (UGSO št. 20/12)  in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Ur.l. RS,št. 109/10 in 48/12 ) je Občinski svet občine Vitanje na 22. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

 

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc.št. 653/9 pot v izmeri 692 m2, k.o. 1097 – Ljubnica. Za navedeno parcelo z ID znakom 1097-653/9-0  se pri k.o. 1097 – Ljubnica  vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, matična številka 5883768000.

 

2. člen

Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje bo po sprejetju tega sklepa predlagala vpis lastninske pravice na  Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje na zemljišču,ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka :  9000-002/2014-010

Datum   : 27. 3. 2014

 

 

Občina Vitanje

 

Slavko Vetrih, župan