Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/2000 in 78/2003), določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/2003), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrt-cih vrtcih (Ur. list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/2000, 102/2000, 111/2000 in 92/2002) ter 16. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99 in 18/2000) je Občinski svet Občine Rače-Fram na svoji 10. redni seji, dne 25. novembra 2003, sprejel
 
SKLEP
 
 
o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Rače-Fram
 
1. V občini Rače-Fram (OŠ Rače - enota vrtca Rače in OŠ Fram - enota vrtca Fram) se od 1. januarja 2004 dalje določijo naslednje cene programov predšolske vzgoje:
 
 
VRSTA PROGRAMA
CENA PROGRAMA (v SIT)
 
 
Dnevni program - I. starostno obdobje (od 1 do 3 let)
64.735,00
 
 
Dnevni program - II. starostno obdobje (od 3 let do vstopa v šolo)
60.913,00
 
 
Poldnevni (5-urni) program - I. starostno obdobje:
• z zajtrkom in kosilom
62.425,00
 
 
Poldnevni (5-urni) program - II. starostno obdobje:
• z zajtrkom in kosilom
58.393,00
 
 
2. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
 
 
3. V primeru, ko je otrok iz vrtca odsoten najmanj 3 (tri) zaporedne delovne dni, se za dneve njegove odsotnosti prispevek staršev sorazmerno zniža, v odvisnosti od dnevnega stroška živil v ceni programa in razmerja med določenim plačilom za odsotnega otroka ter najvišjim možnim plačilom staršev.
 
 
Za starše, ki plačujejo najvišji možni prispevek (tj. 80 % cene programa), je to znižanje za vsak dan odsotnosti enako naslednjim dnevnim stroškom živil:
 
 
vrsta prehrane/starost.odbobje
I. starostno obdobje
II. starostno obdobje
 
 
zajtrk
110,00 SIT
120,00 SIT
 
 
kosilo
370,00 SIT
400,00 SIT
 
 
malica
110,00 SIT
120,00 SIT
 
 
SKUPAJ zajtrk + kosilo + malica
590,00 SIT
640,00 SIT
 
 
4. a) Starši, ki želijo za svojega otroka ob eno- ali največ dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) rezervirati mesto v izbrani enoti oz. oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok v celoti odsoten, 40 % njim določenega zneska plačila.
 
 
Za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče izven občine Rače-Fram in njihovi otroci obiskujejo vrtec v Račah ali Framu, za obračun višine obveze za čas poletne odsotnosti otrok veljajo določila njihove matične občine, ki je plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev (domicilna občina).
 
 
b) Če starši otroka, vpisanega v vrtec Rače ali Fram, začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok razvrščen v skupino v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.
 
 
5. Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka lahko vrtec s soglasjem občine na osnovi vloge staršev in predložitvi zdravniškega potrdila staršem zniža plačilo in sicer tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti višina plačila 30% siceršnje mesečne obveze, za naslednje mesece otrokove odsotnosti pa se starše plačila oprosti.
 
 
Ta ugodnost velja le za starše s stalnim prebivališčem v občini Rače-Fram, katerih otroci obiskujejo vrtec v Račah ali Framu.
 
 
6. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa oz. izpisa.
 
 
To določilo se upošteva tudi pri obračunu stroškov drugim občinam, ki po domicilu plačujejo razliko med ekonomsko ceno programov v naši občini in plačili staršev.
 
 
7. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa oddelka vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna v znesku =1.000,00 SIT za vsako začeto uro zamude. Vrtec ta ukrep uporabi le izjemoma - v primerih večkratnega (3 x letno) neodgovornega odnosa staršev do obratovalnega časa vrtca.
 
 
8. Ta sklep začne veljati dan po objavi v MUV, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
 
 
Župan občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02-10-2003-89
Datum: 25. november 2003