New Page 2

 

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. 1. RS, št. 7/99) ter 8. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/99 in 7/00) je Občinski svet občine Nazarje na 19. redni seji dne 14. 12. 2000 sprejel naslednji

 

SKLEP

 

1. člen

 

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine postane Vorhova kašča, Spodnje Kraše 7, etnološki oziroma kulturni spomenik. Kašča ima naslednje značilnosti:

 

- je pritlično zasnovana, pravokotnega tlorisa z vkopano kletjo,

 

- zgrajena je iz polkrožnih brun, ki se povezujejo v lastovičji rep,

 

- dvokapna streha je pokrita s skodlami,

 

- ima urejen bivalni prostor in se po oceni uvršča v drugo polovico 19. stoletja.

 

2. člen

 

Kašča je varovana z zakonom o varstvu kulturne dediščine in mora ohraniti svojo sedanjo podobo in zasnovo s prezentacijo preužitkarske funkcije.

 

3. člen

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

Št. 062-02/99-19

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

 

Nazarje, dne 14. 12. 2000

Ivan PURNAT, l.r.