New Page 2

Na podlagi 32. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB) in v skladu s 16. in 38. členom Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 20. 2. 2008 sprejel

S K L E P

I.

Spremeni se prva točka sklepa št.: 01100-0004/2006, z dne 14. 12. 2006, kjer se pod zaporedno št. 4. Evelina Bračič, imenovana kot članica Nadzornega odbora Občine Zreče, nadomesti z novo članico, in sicer se imenuje:

Klavdija Fijavž, univ. dipl. ek., roj. 9. 10. 1979, stanujoča Obrtniška cesta 3, 3214 Zreče – za članico.

II.

Vsa ostala določila sklepa št.: 01100-0004/2006 z dne 14. 12. 2006 ostanejo nespremenjena.

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.

 

Št. 01100-0008/2006-8

Zreče, dne 20. februarja 2008

 

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.