New Page 1

 

Na podlagi določil 15. člena statuta občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99, 5/01, 10/02) in na podlagi 49. člena zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,79/01, 30/02), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 14. redni seji, dne 22. aprila 2004, sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2004

 

 

1. člen

 

 

Za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2004 se iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 2.000.000,00 SIT.

 

 

2. člen

 

 

Sredstva navedena v prvem členu tega odloka se porabijo za sanacijo neprevoznih lokalnih cest in javnih poti, to je za odpravo posledic izredno slabih vremenskih razmer: večkratnih hitrih odjug in obilnega deževja, v obdobju januar - april 2004; in sicer:

 

 

- za sanacijo lokalnih cest 1.000.000,00 SIT,

 

 

- za sanacijo javnih poti 1.000.000,00 SIT.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku štajerske in koroške regije.

 

 

Župan Občine Lovrenc na Pohorju

 

 

Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.

 

 

Številka: 403-1/2004-01

 

 

Datum: 22. april 2004