New Page 1

Register o podeljenih koncesijah

1. Naziv institucije:

Občina Dobrovnik
2. Naziv zbirke podatkov: Register o podeljenih koncesijah
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 47.f členu Zakona o socialnem varstvu /ZSV/ uprava lokalne skupnosti vodi register o podeljenih koncesijah, ki obsega:

1.     zaporedno številko izdane odločbe o podelitvi koncesije,

2.     ime in sedež koncesionarja, ime odgovorne osebe in    pravni status koncesionarja,

3.     krajevno območje, obseg in vrsto socialnih storitev, za katere je bila podeljena koncesija,

4.     datum začetka izvajanja koncesije,

5.     rok trajanja koncesije.

5. Pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu /ZSV/ SOP 1992-01-2484
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): socialna politika, socialna pomoč, socialna varnost
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Dobrovnik
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 5.11.1998
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Tajnica občinske uprave: Ester Povše, e-pošta: ester.povse@dobrovnik.si