Na podlagi 4. Člena Zakona o javnih glasilih (Ur.l.št., 18/94) in 24. Člena Statuta občine Rače –Fram (MUV, št. 11/95) je občinski svet občine Rače –Fram na seji dne 28. Novembra 1997 sprejel
 
SPREMEMBO ODLOKA
 
O ustanovitvi in izdajanju javnega glasila NOVICE OBČINE RAČE – FRAM
 
 
  1. člen
 
Spremeni se 9. Člen predmetnega odloka, objavljenega v MUV 17/96 tako, da spremenjen glasi:
 
Glasilo ureja petčlanski odbor. Uredniški odbor sestavljajo odgovorni urednik in štirje člani, ki jih na predlog župana ali ene četrtine članov občinskega sveta imenuje in razrešuje občinski svet.
 
 
Mandat uredniškega odbora je enak mandatu občinskega sveta.
 
  1. člen
 
17. člen omenjenega odloka se spremeni tako, da glasi:
 
Občinski svet mora imenovati petčlanski uredniški odbor iz 9. Člena v roku 30 dni po veljavnosti tega odloka.
 
  1. člen
 
Ta odlok začne veljati 15.dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Številka: 061-29/97
 
 
Datum: 28. 11.1997
 
 
Podpredsednik
 
 
občinskega sveta občine Rače – Fram
 
 
Frido Krneža, s.r.