New Page 2

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 7. redni seji dne 20.6.2011 sprejel

SKLEP

o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 537/5 k.o.

Šinkov Turn

1

Ukine se javno dobro na parc. št. 537/5 k.o. Šinkov Turn, vrsta rabe pot, vpisano kot javno dobro v splošni rabi.

2.

Lastninska pravica na parc. št. 537/5 - pot v izmeri 40 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Vodice na parc. št. 537/5 – pot, k.o. Šinkov Turn v izmeri 40 m2, se lastninska pravica na predmetni nepremičnini se po običajni premoženjsko pravni poti prenese v last Ane Rahne, Koseze 25, 1217 Vodice.

4.

Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

Številka: 011-08/2010-033

Datum: 21.6.2011

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar