New Page 1

 

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/2006 – Uradno prečiščeno besedilo in 70/2006-Odločba US) je Občinska volilna komisija občine Komenda na svoji 5. seji dne 25. oktobra 2006 sestavila naslednje                                                                      

 

 

P O R O Č I L O

 

 

O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE KOMENDA

 

 

1.

 

 

V volilne imenike na rednih volitvah župana občine Komenda, ki so bile v nedeljo, 22. oktobra 2006 je bilo vpisanih 3.776 volivcev. S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.

 

 

SKUPAJ VOLILCEV ZA OBMOČJE OBČINE KOMENDA: 3.776 volivcev.

 

 

2.

 

 

Po volilnih imenikih je glasovalo 2.583 volivcev, s potrdilom je glasovalo 0 volivcev.

 

 

SKUPAJ GLASOVALO:  2.583 volivcev.

 

 

Po pošti so glasovali 4 volivci.

 

 

VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2.580.

 

 

Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:

 

 

SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 62.

 

 

Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:

 

 

 

 

 

Kandidat za župana

Število veljavnih glasov

%

PAVEL ŠMID

666

26,45

TOMAŽ DROLEC          

1.852

73,55

 

 

 

Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandidat:

 

 

 

 

 

TOMAŽ DROLEC, rojen 21.02.1953, stanujoč Mlaka 33 B, 1218 Komenda, elektroinstalater, župan.

 

 

 

 

 

Številka: Stevilka: 041-0015/2006

 

 

Komenda,          25. oktober 2006

 

 

STANISLAVA AVBELJ

 

 

Predsednica OVK