New Page 2

Na podlagi 11. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10) je občinski svet Občine Destrnik na 5. redni seji dne 20. 2. 2015 sprejel naslednji

SKLEP

o razrešitvi članice uredniškega odbora javnega glasila Občan

1. člen

Iz mesta članice uredniškega odbora javnega glasila Občan se razreši Nada Zupanič, Jiršovci 68/b, Destrnik.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Številka:900-4/2015-5R-6/6

Datum: 20. 2. 2015

 

Župan Občine Destrnik

Vladimir Vindiš