New Page 2

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi/ZLS/(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/2010), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti/ZSPDSLS/ (Uradni list RS, št. 86/2010), 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011), 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 ter 58/05 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 11. redni seji, dne 19.01.2012 sprejel

LETNI NAČRT

RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2012

1. člen

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2012, ki vključuje načrt pridobivanja in načrt razpolaganja, sprejme Občinski svet Občine Kidričevo.

2. člen

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2012 vključuje naslednje nepremičnine:

 

P  R  O  D  A  J  A

katastrska občina

parc. št.

dejanska raba

površina m2

orient. vrednost

status

425 Lovrenc na Dr. p.

577/113

travnik

200

3.000,00 (15,00 €/m2)

stavbno

424 Apače

*204

dvorišče

stavba

469

52

5.210,00 (10,00 €/m2)

stavbno

424 Apače

333/63

333/135

333/136

*234

pašnik

dvorišče

stan. stavba

stavbišče

1.669

175

70

91

41.725,00 (25,00 €/m2)

4.375,00

1.750,00

2.275,00

stavbno

394 Gerečja vas

767/1

pašnik

cca. 1.700

59.500,00 (35,00 €/m2)

stavbno

430 Cirkovce

240/9

dvorišče

82

1.230,00 (15,00 €/m2)

stavbno

433 Zgornje Jablane

340/1

funk. objekt

pot

6

667

9,00 (1,50 €/m2)

1.000,50 (1,50 €/m2)

kmetijsko

SKUPAJ

120.074,50

 

 

 

N  A  K  U  P  I

katastrska občina

parc. št.

dejanska raba

površina m2

orient. vrednost

status

432 Sp. Jablane

950/2

njiva

186

1.488,00 (8,00 €/m2)

kmetijsko

432 Sp. Jablane

295/2

poslovna stavba

dvorišče

74

158

1.650,00 (10,00 €/m2)

stavbno

SKUPAJ

3.138,00

 

 

 

M  E  N  J  A  V  A

katastrska občina

parc. št.

dejanska raba

površina m2

orient. vrednost

status

433 Zg. Jablane

340/2

pot

270

2.270,00 (10,00 €/m2)

stavbno

kmetijsko

432 Sp. Jablane

996/2

njiva

270

2.270,00 (10,00 €/m2)

stavbno

kmetijsko

 

3. člen

Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem sprejme organ, pristojen za izvajanje proračuna, oziroma župan.

4. člen

Ta akt je sestavni del proračuna Občine Kidričevo za leto 2012 in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 478-2/2012

Datum: 20.01.2012

 

Občina Kidričevo

 

Župan Anton Leskovar