New Page 2

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo SO, št. 8/16, 6/21 in 14/21-UPB) je občinski svet Občine Gornji Grad na 17. redni seji dne 10. 6. 2021 sprejel

 

SKLEP

O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA POSAMIČNI POSELITVI, NA PARCELNI ŠT. 772/2, 758, 761/4 IN 761/5 K.O. 943 ŠMIKLAVŽ (ID: 2278)

 

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov št. 2278, ki se nanaša na parcelne št. 772/2, 758, 761/4 in 761/5 k.o. 943 Šmiklavž in se nahaja znotraj območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2018, v nadaljevanju OPN občine Gornji Grad).

Skladno s prvo alinejo 127. člena ZUreP-2 se predlagana lokacijska preveritev izvaja za doseganje gradbenega namena prostorsko izvedbenega akta (PIA), s katero se dopušča določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (PIP) kot so določeni v OPN občine Gornji Grad.

 

2. člen

Območje lokacijske preveritve se v OPN občine Gornji Grad nahaja znotraj enote urejanja prostora OP – 1.

Predmet te lokacijske preveritve so ureditve, ki bodo omogočile takšne posege v prostor in gradnjo objektov, da bo zagotovljena gradnja nove stanovanjska stavbe.

Območje na katerega posega širitev območja stavbnega zemljišča na posamični poselitvi je opredeljeno delno kot druga kmetijska zemljišča (K2), pretežno pa kot gozd (G).

Območju, kjer se predlaga zmanjšanje stavbnega zemljišča, se spremeni namenska raba iz površin razpršene poselitve (Ak) v druga kmetijska zemljišča (K2).

Predlog lokacijske preveritve za doseganje gradbenega namena v prostorsko izvedbenem aktu OPN občine Gornji Grad se glasi:

»Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje tako, da se na vzhodni strani, kjer teren vzhodno od ceste in v manjši meri na zahodni strani ceste strmo pada, predlaga zmanjšanje stavbnega zemljišča v velikosti 1230,60 m2 (sprememba iz Ak v K2). Površina zmanjšanega stavbnega zemljišča se nadomesti na jugozahodni strani.

Površina spremembe: širitev: + 1830,94 m2, izvzem: - 1230,94 m2. Skupaj sprememba stavbnega zemljišča: + 600,00 m2.

Površina izvornega območja: 5445,35 m2.

Površina preoblikovanega območja: 6045,35 m2.

Delež spremembe / širitve: Širitev predstavlja 11% glede na površino izvornega območja.

Predvidena gradnja mora v celoti upoštevati vsa določila OPN.«

 

3. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.

Sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu.

 

Številka: 03201-0017/2018-2021-3

Datum: 10. 6. 2021

 

 

Občina Gornji Grad

 

Anton Špeh, župan