New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in drugega odstavka 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 53/07) je Občinski svet Občine Komen na 22. redni seji dne 20. 11. 2013 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2014

1.

Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2014 znaša 0,0600 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.

 

Št. 032-14/2013-4

Komen, dne 20. novembra 2013

 

Župan

Občine Komen

Danijel Božič l.r.