New Page 1
Župan Mestne občine Kranj na podlagi 39. in 115. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) ter 4. člena Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce (Uradni list RS, št. 29/17) izdaja

 

S K L E P 

o določitvi parkirnih območij v parkirnih conah 2 in 3 

 

1. člen 

 (splošne določbe) 

S tem sklepom se določijo parkirna območja v parkirnih conah 2 in 3 v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: MOK).

 

2. člen 

 (grafični prikaz) 

Parkirna območja (v nadaljevanju: podcone) v coni 2 in 3 so posamezna območja znotraj MOK, ki jih oklepajo ulice in ceste, kot to izhaja iz grafičnega prikaza, ki je Priloga 1 in sestavni del tega sklepa.

Posamezna parkirna mesta znotraj podcon in območja podcon so označena z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo v skladu s predpisom, ki določa prometno signalizacijo.

 

3. člen 

 (cona 2) 

V coni 2, se vzpostavi 7 podcon, označenih od C2-A do C2-H.

Stanovalci podcon C2-A, C2-C, C2-D in C2-F so upravičeni do parkiranja v podconi, kjer imajo stalno ali začasno prebivališče. Stanovalcem podcone C2-E se dovoli parkiranje v podconah C2-E in C2-D.

 

4. člen 

 (cona 3) 

V coni 3, se vzpostavi 15 podcon, označenih od C3-A do C3-P.

Stanovalci podcon C3-B, C3-C, C3-D, C3-E, C3-F, C3-G, C3-H, C3-J, C3-L, C3-M, C3-N, C3-O so upravičeni do parkiranja v podconi, kjer imajo stalno ali začasno prebivališče. Stanovalcem podcon C3-I in C3K se dovoli parkiranje v podconi stalnega ali začasnega prebivališča in v podconi C3-J.

Stanovalcem podcone C3-E se dovoli parkiranje na označenih vzdolžnih parkirnih mestih od hišne št. 23 do 27 ob Likozarjevi ulici.

 

5. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-2/2017-7-(46/09)

Kranj, dne 12. septembra 2017

Župan 

Mestne občine Kranj 

Boštjan Trilar l.r.

 

 Priloga 1: Grafični prikaz parkirnih območij v parkirnih conah 2 in 3