New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Turnišče na 14. seji dne 21. 5. 1996 sprejel

 

O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 1996

 

1. člen

 

Proračun Občine Turnišče za leto 1996 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.

 

2. člen

 

Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče znašajo 146,666.556,48 SIT in se razporedijo za:

– delo občinskih organov                       15,500.000,00 SIT

– socialne transferje                             105.800,00 SIT

– plačila na področju družbenih

dejavnosti                                     65,488.000,00 SIT

– plačila storitev, subvencije

in intervencije v gospodarstvu                 16,820.000,00 SIT

– druge odhodke                                 9,352.756,48 SIT

– odhodke investicijskega značaja              33,100.000,00 SIT

– finančne tokove, oblikovanje

rezerv in druge obveznosti                      6,300.000,00 SIT

 

3. člen

 

V stalne rezerve Občine Turnišče se izloči 0,5% doseženih prihodkov. O uporabi stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega ostavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1996.

 

4. člen

 

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

 

5. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 1996.

 

Št. 3/96-14

Turnišče, dne 21. maja 1996.

 

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišč
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

 

 

         Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine

                      Turnišče za leto 1996

 

--------------------------------------------------------------------------------

PRIHODKI                         Plan                Izvršitev            Indeks

                                 1996            od 1. 1.-31. 12. 95         1:2

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1                        2                   3

--------------------------------------------------------------------------------

I. Preneseni prihodki             78.861.236,48      85.201.776,00          92,5

 1. Preneseni prih. iz rep. proračuna

za fin. izr. za l. 1995           77.655.600,00      73.260.000,00         106,0

 2. Preneseni pres. prih. iz leta 95 iz prorač.

Občine Turnišče                    1.205.636,48

 3. Preneseni prih. iz l. 94                         11.941.776,00

--------------------------------------------------------------------------------

II. Dohodnina                     55.135.900,00       52.075.076,73        106,0

--------------------------------------------------------------------------------

 1. Davek od osebnih prejemkov    48.500.000,00       45.725.842,18       106,0

 2. Davek od oseb. prej. -

    pogodbeno delo                   550.000,00          527.299,38        104,3

 3. Davek od nagrad                   21.200,00           20.373,91        104,5

 4. Dohodnina  - letni obračun     1.700.000,00        1.682.927,93        101,0

 5. Davek od dohodka iz dejavnosti 1.740.000,00        1.643.452,62        106,0

 6. Davek iz dohodka iz kmetijstva   100.000,00           94.111,69        106,3

 7. Davek iz lastništva kapitala     310.200,00          292.785,79        106,0

 8. Davek iz dohodka iz premoženja   702.000,00          662.138,14        106,2

 9. Davek od dohodka iz premoženjskih

    pravic                         1.190.000,00        1.121.789,89        106,0

10. Zamudne obresti od dohodnine     322.500,00          304.355,20        106,0

--------------------------------------------------------------------------------

III. Prihodki od davkov na promet

     proizvodov in storitev          498.700,00          470.531,10        106,0

--------------------------------------------------------------------------------

1. Davek na promet nepremičnin       498.700,00          470.531,10        106,0

--------------------------------------------------------------------------------

IV. Prihodki od davkov na premoženje 411.900,00          388.736,40        106,0

--------------------------------------------------------------------------------

1. Davek na dediščine in darila      166.500,00          157.162,80        106,0

2. Davek od iger na srečo            245.400,00          231.573,60        106,0

--------------------------------------------------------------------------------

V. Prihodki od taks, povračil in

   denarnih kazni                    411.000,00          387.828,60        106,0

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. Komunalne takse                   117.400,00          110.789,20        106,0

2. Prispevek za uporabo stavb.

zemljišča                            293.600,00          277.039,40        106,0

--------------------------------------------------------------------------------

VI. Prihodki od lastne dejavnosti in

    drugi prihodki                11.347.820,00       14.239.206,57         79,7

--------------------------------------------------------------------------------

 1. Najemnine                      1.150.000,00          691.392,00        166,3

 2. Nadomestilo za sprem.

    nam. stav. zemlj.                674.200,00          636.107,50        106,0

 3. Prispevek staršev za

    prevoz otrok                    2107.320,00        2.107.320,00        100,0

 4. Prisp. za vzdrž. gozdnih cest     54.200,00           51.213,00        106,0

 5. Prispev. za uzurp. in

    degrad. prostora                  52.100,00           49.155,10        106,0

 6. Požarni sklad                    650.000,00          492.838,00        132,0

 7. Kupnine za posl. prost.        6.000.000,00        5.760.000,00        104,0

 8. Odplačila anuitet za stanov.     460.000,00        1.235.148,00         37,2

 9. Razni drugi prihodki             200.000,00          314.622,00         63,5

10. Prihodki v letu 95                                 2.901.410,97            -

--------------------------------------------------------------------------------

VII. Nepovrat. sred. - demogr. ogrož.                  7.000.000,00            -

--------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV   146.666.556,48     159.763.155,40         91,8

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

ODHODKI

 

--------------------------------------------------------------------------------

I. Delo občinskih  organov         15.500.000,00       9.009.961,63        172,0

1. Bruto osebni dohodki zaposlenih  8.500.000,00       4.611.298,60        184,3

2. Drugi osebni prejemki              600.000,00         273.360,00        220,0

3. Prispevki delodajalca            2.000.000,00         980.948,80        204,0

4. Materialni stroški občine        3.400.000,00       2.939.976,73        115,6

 4.1. Stroški objav in oglasov        300.000,00         200.594,10        149,5

 4.2. Stroški sej sveta in odborov  1.100.000,00         791.201,60        139,0

 4.3. Materialni odhodki            2.000.000,00       1.948.181,03        102,6

5. Amortizacija                     1.000.000,00                               -

6. Drugi str. v letu 95                                  204.377,50            -

--------------------------------------------------------------------------------

II. Socialni transferji               105.800,00          99.827,50        106,0

--------------------------------------------------------------------------------

1. Subvencija najemnin                105.800,00          99.827,50        106,0

--------------------------------------------------------------------------------

III. Sredstva za družbene

     dejavnosti                    65.488.000,00      62.472.199,30        105,0

--------------------------------------------------------------------------------

1. Vzgoja in izobraževanje         26.328.000,00      24.996.688,00        105,0

 1.1. Materialni stroški šole       7.798.000,00      24.996.688,00            -

 1.2. Prehrana zaposlenih           4.796.000,00

 1.3. Sredstva za ekskurzije učencev  310.000,00

 1.4. Sredstva za vzdrževanje

      in obnovo                     4.788.000,00

 1.5. Sredstva za izobraževanje

      učiteljev                       609.000,00

 1.6. Dodatni programi              3.383.000,00

 1.7. Jelkovanje                      250.000,00

 1.8. Šolski prevozi učencev        3.500.000,00

 1.9. Ljudska univerza                644.000,00

 1.10. Glasbena šola                  250.000,00

 

2. Otroško varstvo                  27.220.000,00     25.716.984,00        106,0

 2.1. Vzgojno varstvena dejavnost   26.970.000,00     25.435.878,00        106,0

 2.2. Drugi odhodki                    250.000,00        281.106,00         88,9

 2.2.1. Jelkovanje                     250.000,00        281.106,00         88,9

 

3. Socialno skrbstvo                 3.420.000,00      3.105.552,50        110,1

 3.1. Domska oskrba                  1.400.000,00      1.794.075,70         78,0

 3.2. Sofinanciranje centra

      za soc. delo                     820.000,00        807.082,20        101,6

 3.3. Sofinanciranje humanitarnih

      organizacij                      200.000,00        165.200,00        121,0

 3.4. Drugi odhodki                  1.000.000,00        339.194,60        294,8

 3.4.1. Sof. prevoz. str. varovancev   650.000,00                              -

 3.4.2. Stroški skrbništva,

        pravna pomoč, pogrebi          250.000,00        234.260,00        106,7

 3.4.3. Razni drugi odhodki            100.000,00        104.934,60         98,3

 

4. Kultura                           2.740.000,00      2.663.373,00        103,0

 4.1. Sofinanciranje deleža rep.

      programov                        940.000,00        883.920,00        106,3

 4.3. Sofinanciranje kult. društev     400.000,00        401.100,00         99,7

 4.4. Sofinanciranje vzdrž. kult.

      spomenikov                       500.000,00        800.000,00         62,5

 4.5. Drugi odhodki                    900.000,00        578.353,00        155,6

 4.5.1. Sof. akcij medobčinskega

        pomena                         400.000,00        538.978,00         74,2

 4.5.2. Razni drugi odh.               100.000,00         39.375,00        254,0

 4.5.3. Vzdržeanje kulturnih objektov  500.000,00                              -

 

5. Telesna kultura                   3.400.000,00      4.272.493,30         79,6

 5.1. Sofinanciranje športnih

      društev                        3.000.000,00      3.983.140,00         75,3

 5.2. Strokovno izobraževanje

      trenerjev                        200.000,00        202.004,30         99,0

 5.3. Šolski šport                     100.000,00          8.000,00            -

 5.4. Drugi odhodki                    100.000,00         79.349,00        126,0

 

6. Zdravstvo                         2.380.000,00      1.717.108,50        138,6

 6.1. Zdravstveno zavarovanje

nezavarovanih oseb                   1.600.000,00      1.074.700,00        148,8

 6.2. Sofinanciranje RK                180.000,00        169.200,00        106,4

 6.3. Mrliško ogledna služba           200.000,00        118.497,00        168,8

 6.3. Stroški varovancev v zavodih

      s prilag. progr.                 400.000,00        354.711,50        113,0

 

--------------------------------------------------------------------------------

IV. Plačila storitev ter subvencije

    in intervencije gosp.           16.820.000,00     15.321.666,95        109,8

--------------------------------------------------------------------------------

1. Plačila stor. organizacijam s

   področ. gosp.                     1.200.000,00        583.613,85        205,6

 1.1. Vzdrževanje lokalnih cest      1.200.000,00        583.613,85        205,6

 

2. Subvencije organ. z

   drugih področij gosp.             6.800.000,00      6.418.586,50        106,0

 2.1. Subvencije na področju

     kmetijstva                      6.800.000,00      6.418.586,50        106,0

 

3. Sredstva za požarno dejavnost     3.520.000,00      3.268.371,00        107,7

 3.1. Sredstva za Gas. poveljstvo

      občine Turnišče                2.100.000,00      1.932.113,00        108,7

 3.2. Sredstva za zaščito

      in reševanje                     650.000,00        594.134,00        109,4

 3.3. Fin. programa Območnega

      združenja častnikov Lendava      120.000,00        116.186,00        103,0

 3.4. Sredstva požarnega sklada        650.000,00        625.938,00        104,0

 

4. Sredstva za razvoj gospodarske

   dejavnosti                        4.300.000,00      4.608.690,50         93,3

 4.1. Benificiranje obrestnih mer      900.000,00        878.989,00        102,4

 4.2. Sofinanciranje centra za

      podjetništvo                   1.200.000,00      1.180.000,00        102,0

 4.3. Javna dela                     2.200.000,00      2.549.701,50         86,3

 

5. Urejanje prostora                 1.000.000,00        129.298,00        773,4

 

6. Stanovanjska gradnja                                  313.107,10            -

 

--------------------------------------------------------------------------------

V. Drugi odhodki                     9.352.756,48      8.950.325,44        104,5

--------------------------------------------------------------------------------

1. Stroški plačilnega prometa           30.000,00          4.011,94        774,8

 

2. Sredstva za krajevne skupnosti:   8.605.000,00      5.313.387,60        162,0

 2.1. Stroški javne razsvetljave     2.000.000,00      1.813.387,60        110,3

 2.2. Sofinanciranje programov KS    6.605.000,00      1.500.000,00        440,3

 2.3. Financ. KS                                       2.000.000,00            -

 

3. Sredstva za druge javne potrebe      100.00,00      1.329.715,20         97,8

 3.1. Prispevek za souporabo

      odlagališča kom. odpadkov                          861.000,00        139,4

 3.2. Vzdrževanje gozdnih cest         100.000,00         98.715,20        101,3

 3.3. Sofinanc. asf. D vasi                              370.000,00            -

 

4. Drugi odhodki                       617.756,48      2.303.210,70         26,8

 4.1. Financiranje političnih strank

 4.1.1. SLS

 4.1.2. SKD

 4.1.3. SDSS

 4.2. Dotacija društvom in raz. drugi

      odhodki                          467.756,48        550.391,00         85,0

 4.3. Sred. prej. obr. obdobij                           536.388,00            -

 4.4. Sredstva volitev KS                                505.583,80            -

 4.5. Drugi odhodki - občinski praznik 150.000,00        175.847,90        85,3

 

--------------------------------------------------------------------------------

VI. Odhodki investicijskega značaja  33.100.000,00    61.103.538,10         56,0

--------------------------------------------------------------------------------

1. Investicije na področju dela

občinskih organov                    3.000.000,00     41.505.015,80          7,2

 1.1. Adaptacija občinske zgradbe    2.000.000,00     39.000.000,00          5,1

 1.2. Nabava opreme za potrebe

      obč. organov                   1.000.000,00      2.505.015,80         40,0

 

2. Investicije na področju

   družbenih dejavnosti              7.100.000,00      1.553.827,30        611,4

 2.1. Inv. vzdr. - VVO               7.100.000,00        553.827,30            -

 2.2. Invest.  šolstvu                                 1.000.000,00            -

 

3. Investicije na področju

   stan. gradnje                     6.800.000,00      2.044.695,00        332,6

 3.1. Nakup stanovanja za zdravnico  6.800.000,00      2.044.695,00        332,6

 

4. Investicije na področju komunale  16.200.000,00    16.000.000,00         93,7

 4.1. Vodovod Turn. Gomil. Nedel.                      9.000.000,00            -

 4.2. Vodovodni stolp               15.000.000,00      7.000.000,00        214,0

 4.3. Sredstva za izdelavo

načrtov za kanalizacijo              1.200.000,00

 

--------------------------------------------------------------------------------

VII. Finančni tokovi, rezerve

     in druge obveznosti             6.300.000,00      2.800.000,00        225,0

--------------------------------------------------------------------------------

1. Krediti                           3.900.000,00      1.000.000,00       150,0

 1.1. Krediti za dop. dejavnosti

      na kmetiji                     1.500.000,00      1.000.000,00        150,0

 1.2. Krediti za razvoj drobnega gospodarstva          2.400.000,00

 

2. Proračunska rezerva               2.400.000,00      1.800.000,00        133,3

 2.1. Stalna proračunska rezerva       750.000,00        600.000,00        125,0

 2.2. Tekoča rezerva                 1.650.000,00      1.200.000,00        137,5

 

--------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ ODHODKI                     146.666.556,48    159.757.518,92         91,6

--------------------------------------------------------------------------------