New Page 2

OBČINA Semič

OBČINSKI SVET

Štefanov trg 9

8333 Semič

tel.: 07/35 65 360

fax: 07/ 35 65 365

 

Številka: 032-01/2007-1

Datum: 23.01.2007

 

 

VSEM  ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

 

 

 

Zadeva: Sklic 3. redne seje občinskega sveta, vabilo

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06 in popr. 112/06)

 

sklicujem

 

3.  redno sejo Občinskega sveta Občine Semič

 

v torek, 30. januarja 2007 ob 18. uri

v sejni sobi Občine Semič

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1.  Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja ter overovateljev zapisnika.

2. Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta. (gradivo)

3. Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine. (gradivo)

4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Semič – PRVA OBRAVNAVA. (gradivo)

5.  Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2007 – PRVA OBRAVNAVA. (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

6.  Obravnava in sprejem Poročil o stroških volilne kampanije in obravnava delne povrnitve stroškov volilne kampanije. (gradivo)

7. Obvestilo o imenovanju podžupana Občine Semič. (gradivo)

8. Informacija o aktivnostih za izgradnjo Kulturnega centra Semič. (gradivo)

9. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o višini grobnin za vzdrževanje pokopališč in najemnin za grobove na pokopališčih v Občini Semič. (gradivo)

10.  Obravnava in sprejem predloga Sklepa o cenah najema mrliških vežic in odpiralnega časa mrliških vežic na Območju Občine Semič. (gradivo)

11. Volitve in imenovanja. (gradivo)

12. Premoženjsko pravne zadeve. (gradivo)

13. Pobude in vprašanja članov sveta.

14.  Razno.

 

Gradivo je  priloženo.

 

Za javnost je gradivo dostopno na spletni strani Občine Semič www.semic.si  v Katalogu informacij javnega značaja.

                                                                                                  Župan

                                                                                          Ivan Bukovec, l.r.

Vabljeni:

1.       člani sveta

2.       predsednik nadzornega odbora

3.       novinarji

 

-          ga. Polona Kambič

-          ga. Sonja Ličen Tesari

-          ga. Tatjana Malnarič

-          ga. Renata Bukovec

-          g. Jože Butala

-          g. Boštjan Ogulin

 

 
----------------------------------------------------------------------
SPREJETI SKLEPI:
 
- Sklep o imenovanju Marije Stariha v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Črnomelj
 
- Sklep o imenovanju Slavka Malešič za vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
 
- Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2007 za prvo obravnavo
 
- Sklep o postavitvi obeležja v spomina na Antona Pluta – Plutovega Tončka
 
- Sklep o potrditvi letnega programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2007 za prvo obravnavo
 
- Sklep o delni povrnitvi stroškov organizatorjem volilne kampanije
 
- Sklep o čimprejšnji objavi javnega razpisa za prosto delovno mesto direktorja JP Komunala d.o.o. Črnomelj
 
- Sklep o predčasnem prenehanju mandat direktorja in delovnega razmerja v Javnem podjetju Komunala d.o.o. Črnomelj
 
- Sklep o ceni najema mrliške vežice v Občini Semič
 
- Sklep o pripravi predloga za imenovanje članov razširjenega gradbenega odbora za gradnjo Kulturnega centra Semič
 
- Sklep o predlogu proračuna za leto 2007 za prvo obravnavo
 
- Sklep o višini grobnin za vzdrževanje pokopališč in najemnin za grobove na pokopališčih v Občini Semič
- Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Semič za prvo obravnavo
- Sklep o določitvi osnovne plače župana Občine Semič na podlagi uvrstitve njegove funkcije v plačni razred, določi dodatek za delovno dobo in datum začetka izplačevanja plače na podlagi tega sklepa
- Sklep o zavrnitvi Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra