New Page 2

 

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02) in 30. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) izdajam

 

 

S K L E P

 

 

o začasnem financiranju Občine Prevalje

 

 

v letu 2005

 

 

1. člen

 

 

Do sprejetja proračuna Občine Prevalje za leto 2005 se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2004, vendar najdlje do 31. 3. 2005.

 

 

2. člen

 

 

Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2004.

 

 

V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.

 

 

3. člen

 

 

Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 2005.

 

 

4. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. januarja 2005.

 

 

 

 

 

Št. 403-01/00-5

 

 

Prevalje, dne 23. decembra 2004.

 

 

Župan

    Občine Prevalje

    dr. Matic Tasič l. r.