New Page 1

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00- ZPDZC in 127/06-  ZJZP), 40., 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07- uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09- popr., 20/11, 40/12- ZUJF, 57/12- ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16- popr., 25/17- ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17) je Občinski svet na svoji 16. seji, dne 16. 5. 2022 sprejel, naslednji

 

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

ZAVODA OSNOVNE ŠOLE ŽETALE

 

1.člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2011) se v 10. členu spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:

(3)  Svet zavoda sestavlja 9 članov, in sicer.

·  trije predstavniki ustanovitelja zavoda

·  trije predstavniki delavcev zavoda (dva predstavnika šole, en predstavnik enote vrtca OŠ Žetale) in

·  trije predstavniki staršev (dva predstavnika staršev šole in en predstavnik staršev enote vrtca OŠ Žetale)

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

(4)  Predstavnike delavcev se voli:

·  2 predstavnika strokovnih delavcev zavoda in

·  1 predstavnik izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.

 

2.člen

Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne s pretekom mandata članov sveta zavoda v tekoči sestavi.

 

Številka: 032-16/2018

Datum: 17. 5. 2022

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan