Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št, 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 24. člena Statuta občine Rače – Fram (MUV, št. 11/95) je občinski svet Občine Rače – Fram na 27. redni seji dne 19.9. 1997 sprejel
 
SPREMEMBO ODLOKA
 
o plakatiranju v Občini Rače – Fram
 
 
  1. člen
 
Spremeni se prvi odstavek 8. člena Odloka o plakatiranju v Občini Rače – Fram (MUV, št. 16/97) tako, da spremenjen glasi:
 
Pred nameščanjem plakatov in transparentov na plakatna mesta morajo izvajalci za postavitev plakatnih mest pridobiti dovoljenje o posegih v prostor pri pristojni upravni enoti.
 
  1. člen
 
Ta sprememba začne veljati 15.dan po objavi.
 
Številka: 061-27/97
 
 
Datum: 19.9.1997
 
 
Podpredsednik
 
 
občinskega sveta
 
 
Frido Krneža, s.r.