New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta občine Markovci (Uradni l. RS. št. 15/99) ter v skladu s 100. b. členom Zakona o lokalni samoupravi - ZLS (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je občinski svet Občine Markovci, na svoji VI. redni seji, dne 15.4.1999 sprejel:

 

 

PRAVILNIK

 

 

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), v kolikor Zakon o lokalni samoupravi - ZLS - (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.

 

 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do nagrade, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicni.

 

 

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.

 

 

2. člen

 

 

Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.

 

 

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 

 

Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.

 

 

Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

 

 

3. člen

 

 

Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Markovci, ki sodi v VI. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 5. Županu pripada funkcijski dodatek za delovni dobo v skladu z zakonom.

 

 

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.

 

 

Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.

 

 

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil če bi funkcijo opravljal poklicno.

 

 

Merila za oblikovanje plač podžupana in višino plače določa ta pravilnik.

 

 

4. člen

 

 

Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Markovci.

 

 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ 27 plač za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.

 

 

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

 

 

Plača - nagrada podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:

 

 

- za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti  

10% plače župana

 

 

- za vodenje občinskega sveta  

10% plače župana

 

 

- za koordinacijsko delo delovnih teles

20% plače župana

 

 

- za pomoč županu pri izvrševanju nalog  

20% plače župana

 

 

- za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu

10% plače župana

 

 

Podžupan v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravlja funkcijo župana in mu zato pripada mesečni dodatek v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.

 

 

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžupana.

 

 

6. člen

 

 

Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta lahko znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi nagrada-sejnina, 13% za člana in 14% za predsednika delovnega telesa, za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

 

 

- udeležbo na redni seji občinskega sveta   

45%

 

 

- udeležbo na izredni seji občinskega sveta

30%

 

 

- predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta

25%

 

 

ali

 

 

 

- udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je

20%

 

 

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem deli članov občinskega svet, ki jo vodi občinska uprava.

 

 

7. člen

 

 

Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.

 

 

Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek na delovno dobo.

 

 

Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno dobo.

 

 

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da se mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.

 

 

8. člen

 

 

Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

 

 

Plača oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

 

 

Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.

 

 

Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.

 

 

Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločno o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana o občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.

 

 

9. člen

 

 

Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravlja občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.

 

 

III. NAGRADE

 

 

10. člen

 

 

Člani delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.

 

 

Sejnina za posamezno sejo znaša 2,5% županove plače.

 

 

11. člen

 

 

Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 6% za predsednika oziroma največ 4% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.

 

 

Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer:

 

 

- kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%,

 

 

- kot plačilo za izvedbi nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 60%.

 

 

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

 

 

12. člen

 

 

Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.

 

 

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavlja sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.

 

 

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:

 

 

- sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter

 

 

- plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.

 

 

Nagrade članom volilne komisije se oblikuje v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o deli, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.

 

 

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

 

 

13. člen

 

 

Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

 

 

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoz na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Markovci. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.

 

 

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

 

 

14. člen

 

 

Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.

 

 

Nalog za službeno potovanje izda župan. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).

 

 

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

 

 

15. člen

 

 

Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

 

 

16. člen

 

 

Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje 15. dne v tekočem mesecu.

 

 

Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačujejo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

 

 

17. člen

 

 

Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

 

 

VI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

18. člen

 

 

Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisije in odborom občinskega sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

 

 

Pri proračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.

 

 

19. člen

 

 

določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.

 

 

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.

 

 

20. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Radia Tednik Ptuj.

 

 

Datum: 15.4.1999

 

 

Župan

 

 

Občine Markovci

 

 

Franc KEKEC, l.r.