New Page 2

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16 52/16 - ZPPreb-1, 15717, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-), ter Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Hajdina na svoji 10. redni seji, dne 23. 6. 2020 sprejel naslednji

 

SKLEP

O SOGLASJU K DOLOČITVI CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU – SOCIALNE OSKRBE IN DOLOČITVI SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU SOCIALNE OSKRBE ZA LETO 2020

 

1.

Občinski svet Občine Hajdina soglaša, da znaša ekonomska cena storitve pomoč na domu:

·           ob delavnikih 19,82 EUR na uro;

·           v nedeljo 24,37 EUR na uro;

·           na praznik 25,51 EUR na uro.

 

2.

Cena storitve za uporabnika socialne oskrbe na domu znaša:

·           ob delavnikih 19,82 EUR na uro;

·           v nedeljo 24,37 EUR na uro;

·           na praznik 25,51 EUR na uro.

Razliko do polne cene storitve bo Občina Hajdina kot subvencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna v višini 77,4 %.

Stroške strokovne priprave bo občina, sorazmerno številu uporabnikov, v višini 100% pokrivala iz sredstev občinskega proračuna.

 

3.

V skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev Občina Hajdina soglaša z odstopanjem od normativa števila efektivnih ur, zaradi posebnosti naselja, na 100 efektivnih ur na eno neposredno izvajalko na mesec.

 

4.

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep št. 122-1/2019, z dne 26. 4. 2019.

 

5.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 7. 2020 dalje.

 

Številka: 122-2/2020

Datum:  23. 6. 2020

 

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan