New Page 2

Številka: 032-20/2020-1

Datum: 14. 12. 2020

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14, 39/16) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14) sklicujem 14. redno sejo občinskega sveta Občine Komen v mandatu 2018 - 2022, ki bo

 

v sredo, 23. decembra 2020, ob 17. uri preko videokonference v aplikaciji ZOOM.

 

Predlagani dnevni red:

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

- Pregled realizacije sklepov (gradivo) in potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 4. 11. 2020 (zapisnik);

- Pregled realizacije sklepov (gradivo) in potrditev zapisnika 7. dopisne seje z dne 27. 11. 2020 (zapisnik);

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen – prva obravnava (gradivo);

5. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Komen – prva obravnava (gradivo);

6. Predlog Sklepa o izplačilu nagrade za opravljeno delo predsednikom vaških odborov vaških skupnosti v letu 2020 (gradivo 1, 2);

7. Predlog Sklepa o imenovanju kandidata za predstavnika Občine Komen v Razvojnem svetu regije Istra – Brkini – Kras – razvojnega sveta Obalno – Kraške razvojne regije (gradivo 1, 2);

8. Predlog Sklepa o potrditvi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Komen (gradivo 1, 2);

9. Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Komen – druga obravnava (gradivo);

10. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen – druga obravnava (gradivo);

11. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen – druga obravnava (gradivo);

12. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen – druga obravnava (gradivo);

13. Predlog Spremembe proračuna Občine Komen za leto 2021 (gradivo);

14. Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2021 (gradivo 1, 2);

15. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

Občina Komen

 

mag. Erik Modic, župan